Kurs Funkcjonalna Diagnoza Testem PEP-R

DIAGNOZA FUNKCJONALNA - BADANIE PROFILU PSYCHOEDUKACYJNEGO DZIECKA TESTEM PEP-R.
 
TEMATYKA KURSU:
Tematyką kursu będzie oparty na rozwojowej koncepcji oceny test służący do diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
Z założenia przeznaczony jest on dla dzieci funkcjonujących na poziomie przedszkolnym i niższym - w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Stosujemy go w diagnozie dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia.
 
ZALETY PEP-R JAKO METODY OCENY ROZWOJU DZIECKA Z ZABURZENIAMI W ROZWOJU:
 -  zadania nie zależą od poziomu rozwoju mowy,
 -  przeprowadzamy go w sposób elastyczny, co pozwala dostosować test do specyficznych zachowań dziecka,
 -  zadania nie są ograniczone czasowo,
 -  materiały testowe są konkretne i interesujące nawet dla dzieci z poważnymi zaburzeniami,
 -  zawiera dużą skalę poziomów rozwoju,
 -  składniki językowe testu są oddzielone od sprawnościowych. 
 
ADRESATAMI  KURSU są osoby :
•    pracujące z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi w placówkach systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej lub
•    rodzice, opiekunowie.
 
WYKŁADOWCY:
Wykładowcą prowadzącym kurs będzie praktyk i wykładowca akademicki, diagnostyk i terapeuta z wieloletnim stażem.
Specjalizuje się w kształtowaniu komunikacji społecznej oraz treningu umiejętności społecznych dla osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera.
 
MIEJSCE: Bydgoszcz, ul. J. Kossaka 38.
 
TERMIN ZAJĘĆ: I lub II kwartał 2014r., pozebraniu grupy.
 
 WYMIAR GODZINOWY KURSU : 8 godzin wykładowych.
 
CENA KURSU: 250 zł
Dla Parterów PTK: 5% zniżki.
 
ZGŁOSZENIE NA KURS:
Sposób zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu - formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.adeptus.szkola.pl – w rubryce nazwa kursu\szkolenia: proszę wpisać „kurs FUNKCJONALNA DIAGNOZA TESTEM PEP-R, IMIĘ I NAZWISKO".
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 
- wypełnienie formularza zgłoszeniwego umieszczonego na stronie internetowej 
- odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa szkoły średniej, oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
- ksero dowodu osobistego, 
 
Dokumenty posimy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji w godzinach 9:00 - 16:00 pod adresem 85-307 Bydgoszcz, ul. J. Kossaka 38.

POTWIERDZENIE UDZIAŁU W KURSIE:  wysyłane będą e-mailem po otrzymaniu zgłoszenia, 
przekazaniu wymaganych dokumentów.
 
ZAŚWIADCZENIA:
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu.

PROGRAM KURSU ZOSTANIE PODANY PO PRZYSŁANIU FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO I PRZESŁANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 
 
Organizator zastrzega prawo odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny. 
 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w ofercie.
 
  
Fromularz zgłoszeniowy

POLE OBOWIĄZKOWE *


DANE UCZESTNIKA


ADRES


KONTAKT


Nie zaakceptowałeś/łaś warunków!

Akceptuję warunki uczestniczenia w kursie/szkoleniu!