Kynoterapia (dogoterapia) - Niepubliczny Ośrodek Edukacji "Adeptus" w Bydgoszczy - Bydgoszcz

Przejdź do treści
OFERTA > KURSY
Kurs KYNOTERAPIA (dogoterapia)
Kurs dający wiedzę ogólną, umiejętności
oraz
kształcący w obrębie zawodu KYNOTERAPEUTA (dogoterapeuta)
wpisanego do
REJESTRU KALSYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MPiPS
pod nr 323007

Kurs objęty jest patronatem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego


ADRESATAMI KURSU są osoby :
  • pracujące z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi w placówkach systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej lub
  • mające zamiar podjąć pracę kynoterapeuty w jednostkach organizacyjnych systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej lub
  • planujące włączyć kynoterapię do indywidualnej praktyki w swoim gabinecie specjalistycznym lub
  • planujące prowadzić indywidualną praktykę kynoterapeutyczną.
  • metodyki pracy kynoterapeuty z osobami z różnymi dysfunkcjami  (autyzm, ADHD, dysleksja, rozwój mowy, niepełnosprawność intelektualna i  inne)
  • metodyki wspomagania edukacji z udziałem psa,
  • behawior psa, testy i szkolenie psa terapeutycznego,
  • praktyka.
Na podstawie Zaświadczenia absolwenci kursu mogą obiegać się o umieszczenie w Rejestrze Certyfikowanych Kynoterapeutów PTK.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełnienie formularza zgłoszeniwego umieszczonego na stronie internetowej,
-  odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych  lub świadectwa szkoły średniej, oraz innych dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje,
- ksero dowodu osobistego,
Dokumenty posimy:
- przesłać pocztą,
- dostarczyć osobiście,
- lub przesłać na adres email: biuro@adeptus.szkola.pl
Adres Biura Rekrutacji:
ul. Rysia 2a,
85-809 Bydgoszcz,
czynne w godz. 8:00 - 12:00 (w okresie wakacyjnym prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny)

MIEJSCE WYKŁADÓW: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a

DATA ROZPOCZĘCIA: wrzesień 2018

TERMINY ZJAZDÓW:

WYKŁADOWCY:
Zajęcia praktyczne prowadzone będą przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem - instruktorów i specjalistów kynoterapii.
W cenę kursu wliczona jest opłata za egzamin zdany w pierwszym terminie.

FINANSOWANIE SZKOLENIA PRZEZ URZĄD PRACY:
W  N.O.E ADEPTUS istnieje możliwość finansowania szkolenia przez Urząd  Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z U. P.  obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.
Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych  informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu uzyskania informacji  proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania.
Wystawiamy zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu zgodne z wytycznymi MEN.
Warunkiem  otrzymania zaświadczenia jest ukończenie kursu, odbycie praktyk oraz  pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu  kończącego kurs. W przypadku, gdy uczestnik kursu nie podejdzie do  egzaminu lub go nie zda wydane zostanie zaświadczenie o uczestniczeniu w  kursie.
Organizator zastrzega prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
          

PROGRAM KURSU obejmuje bloki:
 
Absolwenci kursu po zdaniu egzaminów i przedstawieniu zaświadczenia  o odbyciu praktyk otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z  wytycznymi MEN.
WYMIAR GODZINOWY KURSU: 8 weekendowych zjazdów + 30 godzin praktyk
POTWIERDZENIE UDZIAŁU W KURSIE: wysyłane będą e-mailem po otrzymaniu zgłoszenia, przekazaniu wymaganych dokumentów

instruktorzy i specjaliści kynoterapii, instruktorzy szkolenia  psów, zoopsycholodzy, weterynarz, wykładowcy akademiccy specjaliści –  praktycy w zakresie: pedagogiki, psychopedagogiki, psychologii,  oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, logopedii.

CENA KURSU: 3200 zł  

ZAŚWIADCZENIA ZGODNE Z WYTYCZNYMI MEN:

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA NA KURS  ZOSTANIE PRZESŁANE PO OTRZYMANIU FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, PRZEKAZANIU  WYMAGANYCHDOKUMENTÓW I ZAKOŃCZENIU PROCESU REKRUTACJI
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
+48 793 669 930, 793 669 927
+48 792 038 514    
biuro@adeptus.szkola.pl
Wróć do spisu treści