Kynoterapia (dogoterapia) - Niepubliczny Ośrodek Edukacji "Adeptus" w Bydgoszczy - Bydgoszcz

Przejdź do treści

Kurs KYNOTERAPIA (dogoterapia)

umożliwiający uzyskanie i uzpełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych


ZAWÓD KYNOTERAPEUTA (dogoterapeuta)

wpisany jest do

REJESTRU KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MPiPS

pod nr 323007


Kurs objęty jest patronatem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego


ADRESATAMI KURSU są osoby :

  • pracujące z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi w placówkach systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej,
  • mające zamiar podjąć pracę kynoterapeuty w jednostkach organizacyjnych systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej,
  • planujące włączyć kynoterapię do indywidualnej praktyki w swoim gabinecie specjalistycznym,
  • planujące prowadzić indywidualną praktykę kynoterapeutyczną.
  • chcące poznać metodyki pracy kynoterapeuty z osobami z różnymi wyzwaniami rozwojowymi (autyzm, ADHD, dysleksja, rozwój mowy, niepełnosprawność intelektualna i  inne)
  • chcące poznać metodyki wspomagania edukacji z udziałem psa,
  • chcące poznać behawior psa, testy i szkolenie psa terapeutycznego,
  • chcące poznać  metody szkolenia i wychowania psa,
  • chcące poznać metody doboru psa do pracy w kynoterapii.

Pomagamy naszym Kursantom w indywidualnym doborze psa.

Na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu absolwenci mogą obiegać się o umieszczenie w Krajowym Rejestrze Certyfikowanych Kynoterapeutów PTK.


ZGŁOSZENIA z podaniem imienia, nazwiska, nazwy i daty rozpoczęcia wybranego kursu oraz z kontaktem telefonicznym prosimy przekazać drogą e-malową na adres biuro@adeptus.szkola.pl lub przesłać formularzem zgłoszeniowym umieszczonym na dole strony ze wskazanym w rubryce "Treść" wybranego kursu.


WYMAGANE DOKUMENTY:

- formularz zgłoszeniowy,

- odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych  lub świadectwa szkoły średniej, oraz innych dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje. Potwierdzenie może być również dokonane w Biurze Rekrutacji na podstawie przedstawionych oryginałów.

- ksero dowodu osobistego,

Dokumenty prosimy:

- przesłać pocztą,

- dostarczyć osobiście,

- lub przesłać skany na adres email: biuro@adeptus.szkola.pl


Adres Biura Rekrutacji N.O.E. Adeptus:

ul. Rysia 2a,

85-809 Bydgoszcz,

czynne od pon. do pt. w godz. 8:00 - 12:00 (w okresie wakacyjnym prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny)


MIEJSCE WYKŁADÓW: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a

MIEJSCE PRAKTYK: ustalane będą indywidualnie


TERMINY ZJAZDÓW KURSU :

I. 11,12 września 2021 r.

II. 25, 26 września 2021 r.

III. 02, 03 października 2021 r.

IV. 16, 17 października 2021 r.

V. 06,07 listopada 2021 r.

VI. 20,21 listopada 2021 r.

VII. 04,05 grudnia 2021 r.

VIII. 11,12 grudnia 2021 r.

IX. 23 stycznia 2022 r.WYKŁADOWCY:

Do Państwa dyspozycji będą Wykładowcy o specjalności zoopsycholog, trener psów, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej, logopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta ręki, terapeuta behawioralny, muzykoterapeuta oraz specjaliści innych terapii.

Zajęcia prowadzone będą przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem - instruktorów i specjalistów kynoterapii.


FINANSOWANIE SZKOLENIA PRZEZ URZĄD PRACY:

W  N.O.E ADEPTUS istnieje możliwość finansowania szkolenia przez Urząd  Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z U. P.  obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu uzyskania informacji  proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania.


WYMIAR GODZINOWY KURSU: 9 weekendowych zjazdów + 30 godzin praktyk indywidualnych. Pomagamy naszym Kursantom w realizacji praktyk.


POTWIERDZENIE UDZIAŁU W KURSIE: wysyłane będą e-mailem po otrzymaniu zgłoszenia, przekazaniu wymaganych dokumentów oraz wpłaty na konto zadatku w wysokości 300 zł. 


CENA KURSU: 3200 zł  W cenę kursu wliczone są praktyki i opłata za egzamin zdany w pierwszym terminie.


ZAŚWIADCZENIA: Wystawiamy zaświadczenia zgodne z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych potwierdzające ukończenie kursu, umożliwiającego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Warunkiem  otrzymania Zaświadczenia jest ukończenie kursu z frekwencją min. 80%, odbycie praktyk oraz  pozytywne zaliczenie egzaminu kończącego kurs. W przypadku, gdy Uczestnik kursu nie podejdzie do egzaminu lub go nie zda - na życzenie - wydane zostanie zaświadczenie o uczestniczeniu w kursie.

 


Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Placówki znajdującego się na stronie głównej.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Prosimy zapoznać się z klauzulą informacyjną, w której wskazujemy, w jaki sposób podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane.
+48 793 669 930, 793 669 927
+48 792 038 514    
biuro@adeptus.szkola.pl
Wyloguj
Wróć do spisu treści