Kynoterapia i Alpakoterapia - Niepubliczny Ośrodek Edukacji "Adeptus" w Bydgoszczy - Bydgoszcz

Przejdź do treści
OFERTA > KURSY
Kurs: KYNOTERAPIA (dogoterapia) i ALPAKOTERAPIA
Kurs dający wiedzę ogólną, umiejętności,
kształcący w obrębie zawodu KYNOTERAPEUTA (dogoterapeuta),
wpisanego do
Rejestru Zawodów i Specjalności na Potrzeby Rynku Pracy MPiPS pod nr 323007
oraz
kurs Alpakoterapeuta  
Kurs zawierać będzie również zagadnienia dotyczące pracy edukacyjnej i terapeutycznej z psami i alpakami.

Kurs objęty jest patronatem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego.

ADRESATAMI KURSU są osoby :
  • pracujące z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi w placówkach systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej lub
  • mające zamiar podjąć pracę  kynoterapeuty lub alpakoterapeuty w jednostkach organizacyjnych  systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy   społecznej lub
  • planujące włączyć kynoterapię/alpakoterapię do indywidualnej praktyki w swoim gabinecie specjalistycznym lub
  • planujące prowadzić indywidualną praktykę kynoterapeutyczną/alpakoterapię.

PROGRAM KURSU OBEJMUJE BLOKI:
  • metodyki pracy kynoterapeuty i alpakoterapeuty z osobami z różnymi  dysfunkcjami (autyzm, ADHD, dysleksja, rozwój mowy, niepełnosprawność  intelektualna i inne),
  • metodyki wspomagania edukacji z udziałem psa i alpaki,
  • behawior psa, testy i szkolenie psa terapeutycznego,
  • behawior alpak, testy i szkolenie alpak,
  • zajęcia praktyczne.
Absolwenci kursu po zdaniu egzaminu i przedstawieniu zaświadczenia o odbyciu praktyk otrzymują Zaświadczenie
o ukończeniu kursu zgodne z wytycznymi MEN.
Na podstawie Zaświadczenia Absolwenci kursu mogą ubiegać się o umieszczenie w Rejestrze Certfikowanych Kynoterapeutów PTK.
Dodatkowo wystawione zostanie zaświadczenie o ukończeniu kursu alpakoterapii.
WYMIAR GODZINOWY KURSU  DLA OSÓB KSZTAŁCĄCYCH SIĘ JAKO KYNOTERAPEUTA I ALPAKOTERAPEUTA:
10 weekendowych zjazdów + 20 godzin praktyk kynoterapeutycznych i 20 godzin alpakoterapeutycznych

POTWIERDZENIE UDZIAŁU W KURSIE:
wysyłane będą e-mailem po otrzymaniu zgłoszenia, przekazaniu wymaganych dokumentów

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełnienie formularza zgłoszeniwego umieszczonego na stronie internetowej,   
-  odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych  lub świadectwa szkoły średniej, oraz innych dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje,
- ksero dowodu osobistego,

Dokumenty posimy:
- przesłać pocztą lub
- dostarczyć osobiście lub
- przesłać na adres mailowy biuro@adeptus.szkola.pl,

Adres Biura Rekrutacji:
ul. Rysia 2a,
85-809 Bydgoszcz,
czynne w godz. 8:00 - 12:00 (w okresie wakacyjnym prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny)

MIEJSCE WYKŁADÓW: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a

DATA ROZPOCZĘCIA: wrzesień 2018 r.

TERMINY ZJAZDÓW:

WYKŁADOWCY:
instruktorzy i specjaliści kynoterapii, instruktorzy szkolenia  psów, zoopsycholodzy, weterynarz, wykładowcy akademiccy specjaliści –  praktycy w zakresie: pedagogiki, psychopedagogiki, psychologii,  oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, logopedii.
Zajęcia praktyczne  prowadzone będą przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem,  instruktorów i specjalistów kynoterapii oraz kierownika sekcji  alpakoterapii Polskiego Związku Hodowców Alpak.

CENA KURSU: 4200 zł.
W cenę kursu wliczona jest opłata za egzamin zdany w pierwszym terminie.

FINANSOWANIE SZKOLENIA PRZEZ URZĄD PRACY:
W  N.O.E ADEPTUS istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd  Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z U.P.  obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.
Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych  informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu uzyskania informacji  proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania.

ZAŚWIADCZENIA ZGODNE Z WYTYCZNYMI MEN:
Wystawiamy zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu zgodne z wytycznymi MEN.
Warunkiem  otrzymania zaświadczenia jest ukończenie kursu, odbycie praktyk oraz  pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu  kończącego kurs. W przypadku, gdy uczestnik kursu nie podejdzie do  egzaminu lub go nie zda wydane zostanie zaświadczenie o uczestniczeniu w  kursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny.
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA NA KURS  ZOSTANIE PRZESŁANE PO OTRZYMANIU FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, WYMAGANYCH  DOKUMENTÓW I ZAKOŃCZENIA PROCESU REKRUTACJI
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
          
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
+48 793 669 930, 793 669 927
+48 792 038 514    
biuro@adeptus.szkola.pl
Wróć do spisu treści