Certyfikat i koszty kursu:
Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia kursu jest zdanie egzaminu końcowego oraz odbycie 30 godzin praktyk – istnieje możliwość odbycia praktyk w Centrum Edukacji Kynologicznej KynoPark. Wszystkie zjazdy planowane są w formie stacjonarnej. Miejsce: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a 
Koszt uczestnictwa w kursie: 5000 zł.  

Finansowanie szkolenia przez urząd pracy:
W  N.O.E ADEPTUS istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd  Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z U.P.  obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.
Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych  informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu uzyskania informacji  proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania.  

Zaświadczenia:
Wystawiamy zaświadczenia zgodne z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych potwierdzające ukończenie kursu, umożliwiającego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
Warunkiem  otrzymania zaświadczenia jest ukończenie kursu, odbycie praktyk oraz  pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu  kończącego kurs. W przypadku, gdy uczestnik kursu nie podejdzie do  egzaminu lub go nie zda wydane zostanie zaświadczenie o uczestniczeniu w  kursie.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny. 
Aby zapisać się na kurs należy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i odesłać na adres biuro@adeptus.szkola.pl
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Placówki znajdującego się na stronie głównej. 
Potwierdzenie przyjęcia na kurs zostanie przesłane po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, wymaganych  dokumentów i zakończenia procesu rekrutacji. 
Ilość miejsc ograniczona.  

Kurs 
TRESER PSÓW

Kurs treser psów umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

Zawód Treser psów wpisany jest do ​Rejestru Kalsyfikacji Zawodów I Specjalności Na Potrzeby Rynku Pracy MPiPS pod nr 516405.  

Adresatami kursu są osoby posiadające minimum wykształcenie średnie:

 • pragnące zapoznać się z aktualnymi metodami szkolenia psów,
 • zainteresowane podstawami psychologii psa domowego,
 • pragnące poznać podstawy specjalistycznych szkoleń psów (kynoterapia, dog fitness),
 • chcące poszerzyć wiedzę oraz kwalifikacje kynologiczne,
 • planujące prowadzić własny ośrodek szkolenia psów.

Program kursu obejmuje m.in:

 • naukowe podstawy szkolenia zwierząt,
 • podstawy psychologii psa,
 • dobrostan psa,
 • metody szkolenia psów i budowanie motywacji,
 • prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych,
 • uczenie wybranych zachowań (z zakresu posłuszeństwa oraz sztuczek),
 • wybrane zachowania problemowe psów i sposoby ich modyfikacji

W ramach kursu uczestnicy wezmą udział w seminarium Dog fitness z Magdaleną Sołek.
Sponsorem kursu jest Happy Dog.

Terminy zjazdów:

1 zjazd: 10-11.09.2022 
2 zjazd: 17-18.09.2022 
3 zjazd: 15-16.10.2022 
4 zjazd: 22-23.10.2022 
5 zjazd: 05-06.11.2022 
6 zjazd: 12-13.11.2022 
7 zjazd: 03-04.12.2022 
Egzamin: 4.02.2023