Certyfikat i koszty kursu:
Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia kursu jest zdanie egzaminu końcowego oraz odbycie 40 godzin praktyk – istnieje możliwość odbycia praktyk w Centrum Edukacji Kynologicznej KynoPark. 
Wszystkie zjazdy planowane są w formie stacjonarnej jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy prowadzenia kursu lub jego części na online (w wypadku wprowadzenia rządowych obostrzeń). 
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a 
Koszt uczestnictwa w kursie: 8000 zł.

Finansowanie szkolenia przez urząd pracy:
W  N.O.E ADEPTUS istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd  Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z U.P.  obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe. 
Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych  informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu uzyskania informacji  proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania.  

Zaświadczenia :
Wystawiamy zaświadczenia zgodne z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych potwierdzające ukończenie kursu, umożliwiającego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
Warunkiem  otrzymania zaświadczenia jest ukończenie kursu, odbycie praktyk oraz  pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu  kończącego kurs. W przypadku, gdy uczestnik kursu nie podejdzie do  egzaminu lub go nie zda wydane zostanie zaświadczenie o uczestniczeniu w  kursie.   

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny. 
Aby zapisać się na kurs należy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i odesłać na adres biuro@adeptus.szkola.pl 
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Placówki znajdującego się na stronie głównej. 
Potwierdzenie przyjęcia na kurs  zostanie przesłane po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, wymaganych  dokumentów i zakończenia procesu rekrutacji. 
Ilość miejsc ograniczona.  

Kurs 
ZOOPSYCHOLOG - Treser psów

Kurs ​zoopsycholog / treser psów  umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

Zawód Zoopsycholog wpisany jest do ​Rejestru Kalsyfikacji Zawodów I Specjalności Na Potrzeby Rynku Pracy MPiPS pod nr 516407. 

Zawód Treser psów wpisany jest do Rejestru Kalsyfikacji Zawodów I Specjalności Na Potrzeby Rynku Pracy MPiPS pod nr 516405.   

Adresatami kursu są osoby pełnoletnie posiadające minimum wykształcenie średnie:

 • pragnące zapoznać się z aktualnymi metodami szkolenia psów,
 • zainteresowane podstawami psychologii psa domowego 
 • pragnące poznać podstawy specjalistycznych szkoleń psów (kynoterapia, dog fitness),
 • pragnące poznać zaburzenia zachowania psów i techniki pracy behawioralnej,
 • chcące poszerzyć wiedzę oraz kwalifikacje kynologiczne,
 • planujące prowadzić własny ośrodek szkolenia psów.

Program obejmuje m.in:

 • naukowe podstawy szkolenia zwierząt,
 • podstawy psychologii psa,
 • dobrostan psa,
 • metody szkolenia psów i budowanie motywacji,
 • prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych,
 • uczenie wybranych zachowań (z zakresu posłuszeństwa oraz sztuczek),
 • najczęstsze problemy z zachowaniem psa i sposoby ich modyfikacji,
 • diagnostyka zaburzeń behawioralnych,
 • terapie wspomagające,
 • wybrane zaburzenia behawioralne psów (etiologia, objawy i terapia).

W ramach kursu uczestnicy wezmą udział w seminarium Dog fitness z Magdaleną Sołek.

Sponsorem kursu jest Happy Dog.

Terminy zjazdów:

1 zjazd: 10-11.09.2022 
2 zjazd: 17-18.09.2022 
3 zjazd: 15-16.10.2022 
4 zjazd: 22-23.10.2022 
5 zjazd: 05-06.11.2022 
6 zjazd: 12-13.11.2022 
7 zjazd: 03-04.12.2022 
8 zjazd: 07-08.01.2023 
9 zjazd: 21-22.01.2023 
Egzamin:04.02.2023