Certyfikat i koszty kursu:
Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia kursu jest zdanie egzaminu końcowego oraz odbycie 20 godzin praktyk kynoterapeutycznych i 20 godzin praktyk alpakoterapeutycznych. Wszystkie zjazdy planowane są w formie stacjonarnej. Miejsce: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a (Adeptus), /Szyszyńskie Holendry, Okole (gmina Koronowo) 
Koszt uczestnictwa w kursie: 5500 zł.

Finansowanie szkolenia przez urząd ​pracy:
W  N.O.E ADEPTUS istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd  Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z U.P.  obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe. Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych  informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu uzyskania informacji  proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania.  

Zaświadczenia:
Wystawiamy zaświadczenia zgodne z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych potwierdzające ukończenie kursu, umożliwiającego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Warunkiem  otrzymania zaświadczenia jest ukończenie kursu, odbycie praktyk oraz  pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu  kończącego kurs. W przypadku, gdy uczestnik kursu nie podejdzie do  egzaminu lub go nie zda wydane zostanie zaświadczenie o uczestniczeniu w  kursie.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny.
Aby zapisać się na kurs należy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i odesłać na adres biuro@adeptus.szkola.pl 
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Placówki znajdującego się na stronie głównej. 
Potwierdzenie przyjęcia na kurs  zostanie przesłane po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, wymaganych  dokumentów i zakończenia procesu rekrutacji.
Ilość miejsc ograniczona.  

KURS KYNO I  
ALPAKOTERAPII

Kurs objęty jest patronatem Polskiego Towarzystwo Kynoterapeutycznego. 
 
Kurs kynoterapii (dogoterapii) i alpakoterapii umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
  
Zawód kynoterapeuta (dogoterapeuta), wpisany do Rejestru Zawodów i Specjalności na Potrzeby Rynku Pracy MPiPS pod nr 323007. 

Na podstawie Zaświadczenia Absolwenci kursu mogą ubiegać się o umieszczenie w Rejestrze Certfikowanych Kynoterapeutów PTK.

Absolwenci kursu po zdaniu egzaminów i przedstawieniu zaświadczenia o odbyciu praktyk otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu alpakoterapii. 

Adresatami kursu są osoby posiadające minimum wykształcenie średnie:

 • pracujące z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi w placówkach systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej,
 • mające zamiar podjąć pracę kynoterapeuty lub alpakoterapeuty w jednostkach organizacyjnych systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej,
 • planujące włączyć kynoterapię/alpakoterapię do indywidualnej praktyki w swoim gabinecie specjalistycznym,
 • planujące prowadzić indywidualną praktykę kynoterapeutyczną/alpakoterapię.

Program kursu obejmuje m.in.:

 • naukowe podstawy szkolenia psów,
 • podstawy psychologii psa,
 • dobrostan psa,
 • metody szkolenia psów i budowanie motywacji,
 • uczenie wybranych zachowań (z zakresu posłuszeństwa oraz sztuczek),
 • behawior psa, testy i szkolenie psa terapeutycznego,
 • chów i chodowla alpak,
 • behawior alpak,
 • testy i szkolenie alpak,
 • metodyki wspomagania edukacji z udziałem psa i alpaki,
 • metodyki pracy kynoterapeuty i alpakoterapeuty z osobami z różnymi dysfunkcjami (autyzm, ADHD, dysleksja, rozwój mowy, niepełnosprawność intelektualna i inne),
 • zajęcia praktyczne.

W ramach kursu uczestnicy spędzą dwa weekendy w Alpakarni Szyszyńskie Holendry  - (nocleg we własnym zakresie) oraz wezmą udział w warsztatach dla zooterapeutów „Kuferek Pomysłów” orgaznizowanych przez Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne.

Terminy zjazdów: 

  1 zjazd: 10-11.09.2022 (Adeptus) 
  2 zjazd: 17-18.09.2022 (Adeptus) 
  3 zjazd: 24-25.09.2022 (Szyszyńskie Holendry) 
  4 zjazd: 01-02.10.2022 (Szyszyńskie Holendry) 
  5 zjazd: 15-16.10.2022 (Adeptus) 
  6 zjazd: 22-23.10.2022 (Adeptus) 
  7 zjazd: 05-06.11.2022 (Adeptus) 
  8 zjazd: 19-20.11.2022 (Adeptus) 
  9 zjazd: 26-27.11.2022 (Adeptus) 
10 zjazd: 10-11.12.2022 (Adeptus) 
11 zjazd: 17-18.12.2022 (Adeptus) 
12 zjazd: 07-08.01.2023 (Okole) 
13 zjazd: 14-15.01.2023 (Adeptus) 
Egzamin: 29.01.2023