Niepubliczny Ośrodek Edukacji "Adeptus" w Bydgoszczy - Bydgoszcz

Przejdź do treści
Kynoterapeuta (dogoterapeuta)
Alpakoterapia
Kynoterapia i alpakoterapia
Treser psów
Zoopsycholog
Zoopsycholog / Treser psów
Integracja Sensoryczna - szkolenie
Metoda behawioralna
Trening asertywności
Kurs handlingu
Warsztaty Selekcjoner Szczeniąt
Wakacje z psem

Poznaj nas

 

Witamy na stronie Niepublicznego Ośrodka Edukacji "ADEPTUS".


NASZA MISJA

Pragniemy jak najlepiej zaspokajać potrzeby osób pragnących doskonalić swoją wiedzę i chcących podnosić swoje kwalifikacje.

Pragniemy, by przekazywana wiedza stała się dla Państwa uzupełnieniem lub początkiem doskonałej i ciekawej kariery zawodowej. 

Zdobyte umiejętności pozwoliły na realizację nowych pomysłów, marzeń i pasji. 

Życzymy  Państwu, aby udostępniona przez nas oferta szkoleniowa  spełniła  Państwa oczekiwania i umożliwiła połączenie Państwa  pracy zawodowej z  pasją.


STATUS PLACÓWKI

Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Adeptus jest placówką kształcenia ustawicznego. N.O.E. ADEPTUS prowadzi zajęcia w formach pozaszkolnych,  umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i  kwalifikacji zawodowych.

Nasza kadra i programy edukacyjne zostały zatwierdzone przez Wydział Edukacji UM w Bydgoszczy.

N.O.E ADEPTUS ujęty jest w ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.FINANSOWANIE KURSÓW PRZEZ URZĄD PRACY

Istnieje  możliwość sfinansowania szkolenia w N.O.E ADEPTUS przez Urząd Pracy.  Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z Urzędu  Pracy obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.

Podstawa  prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i  przeciwdziałaniu bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18).  Szczegółowych informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy.


Zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.


Wszystkie kursy i szkolenia w N.O.E Adeptus kończą się otrzymaniem zaświadczenia zgodnego z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu kończącego kurs.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleń w odpowiednich zakładkach strony.


TRYB NAUCZANIA

Ze względu na walkę z wirusem COVID 19 od 1.09.2020 r. wprowadzamy nauczanie hybrydowe tzn. zajęcia dydaktyczne prowadzone będą on-line, natomiast ćwiczenia i warsztaty stacjonarnie. 


Regulamin

dla uczestników kursów i szkoleń organizowanych przez Niepubliczny Ośrodek Edukacji Adeptus w BydgoszczyRozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i kursach stacjonarnych organizowanych przez Niepubliczny Ośrodek Edukacji Adeptus w Bydgoszczy określa warunki i zasady korzystania z oferowanych usług szkoleniowych. Szczegóły oferty są  dostępne na stronie internetowej www.adeptus.szkola.pl

2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu/kursie stacjonarnym jest równoznaczne z akceptacją  postanowień  niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Po dokonaniu zmian nowa treść Regulaminu dostępna będzie na stronie internetowej Organizatora i w sekretariacie placówki. Zmiany obowiązują od momentu ich ogłoszenia.


§ 2

Słowniczek

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Organizatorze – należy przez to rozumieć Niepubliczny Ośrodek Edukacji Adeptus w Bydgoszczy

 2. Kursancie – należy przez to rozumieć uczestnika szkolenia

 3. Szkoleniu – należy przez to rozumieć dowolną formę kształcenia będącą w ofercie Organizatora;

 4. Platforma szkoleniowa – platforma edukacyjna dostępna dla Kursanta

  Rozdział II - Realizacja usług szkoleniowych

  § 1

  Przyjęcie zgłoszenia

  1/ Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora:

  a) korzystając z formularza on‐line umieszczonego na stronie internetowej www.adeptus.szkola.pl lub

  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@adeptus.szkola.pl, lub

  c) pocztą na adres Organizatora Biuro Rekrutacji NOE Adeptus, 85-809 Bydgoszcz, ul. Rysia 2a. Biuro rekrutacji czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 12:00. 

  2.  Kursant zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty uprawniające do udziału w szkoleniu najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

  4. Kursant w momencie wysłania zgłoszenia wnosi opłatę wpisową – kaucję określoną w ofercie poszczególnych szkoleń. Kaucja nie jest zwrotna. Przy dokonywaniu przelewu należy wpisać „KAUCJA Kurs, nazwa kursu, imię i nazwisko”

  3. Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty ceny za szkolenie

  4. Na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia/kursu Organizator potwierdza jego rozpoczęcie i drogą e‐mailową  przekazuje Kursantom szczegółowe informacje organizacyjne.

  5. Uczestnikiem szkolenia może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca minimum średnie wykształcenie.

  § 2

  Cena i warunki płatności

  1. Cena szkolenia/kursu obejmuje: udział w zajęciach, przeprowadzenie egzaminu w pierwszym terminie, wydanie zaświadczenia, koszt napojów i poczęstunku podczas zajęć. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.

  2. Szkolenie mogą być opłacone jednorazowo lub w dwóch ratach - opcja dostępna po uzgodnieniu z Organizatorem.

  3. Wpłaty należy dokonać po potwierdzeniu rozpoczęcia szkolenia przez Organizatora, jednak nie później niż w dniu rozpoczęciem, zaś w przypadku wpłat zaliczkowych – w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Nieuiszczenie opłaty w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją  ze szkolenia i upoważnia Organizatora do nieświadczenia usług dla Kursanta.

  4. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe: podane na stronie internetowej Organizatora podając w tytule płatności nazwę szkolenia oraz termin rozpoczęcia zajęć.

  5. Kursant upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.


§ 3

Uczestniczenie zwierząt w szkoleniach

1.    Uczestnikowi w szkoleniu może towarzyszyć jego zwierzę, jeśli opis szkolenia zawiera taką możliwość i uzyska zgodę Organizatora.

2.    W przypadku suki - nie może być to suka w okresie cieczki.

3.    Zwierzę może zostać wprowadzone na zajęcia jeżeli:

 • jest zdrowe,

 • posiada aktualne stosowne szczepienia,

 • od ostatniego odrobaczenia nie minęło więcej niż 3 miesiące,

 • Kursant jest w stanie kontrolować zachowanie zwierzęcia tak, aby nie absorbowało uwagi Kursanta oraz nie przeszkadzało w zajęciach prowadzącemu i innym uczestnikom

 • Kursant zobowiąże się do sprzątania po zwierzęciu oraz naprawy szkód przez nie wyrządzonych,

 • Uczestnik zapewni zwierzęciu odpowiednie warunki udziału w szkoleniu.


§ 4

Szkolenie on-line zasady ogólne

  1. Po dokonaniu opłaty szkolenia Kursant otrzymuje na podany adres e-mail informacje niezbędne dla skorzystania ze szkolenia on-line

  2. W przypadku podania przez Kursanta adresu poczty elektronicznej będącego daną osobową w rozumieniu przepisów Ustawy RODO, Organizator może swobodnie, w tym dla celów opisanych w Regulaminie, dysponować.

  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania ze szkolenia on-line spowodowane:

  a) podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji,

  b) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora,

  c) siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Organizatora.

  4. Organizator nieodpłatnie udostępnia przestrzeń na platformie, za pomocą której odbywa się szkolenie on-line.

  5. Decyzję o zmianie trybu nauczania stacjonarnego na on-line podejmuje Organizator na podstawie ważnych przesłanek zewnętrznych.


§ 5

Szkolenie on-line wymagania techniczne

W celu prawidłowego korzystania ze szkolenia on-line, w zależności od typu szkolenia Kursanci powinni dysponować:

 • urządzeniem posiadający dostęp do sieci Internet;

 • system operacyjny umożliwiający pracę na platformie Teams Microsoft Office 365

 • kamerą internetową (spotkania on-line);

 • mikrofonem lub zestawem słuchawkowym (spotkania on-line)

§ 6

Materiały szkoleniowe

1. Materiały szkoleniowe przekazywane Kursantowi w ramach szkolenia stanowią treści chronione prawem własności intelektualnej. Kopiowanie na użytek inny niż  ten związany z realizacją  szkolenia lub publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Organizatora jest zabronione.

2. Zabrania się nagrywania, fotografowania i filmowania zajęć i materiałów szkoleniowych bez pisemnej zgody Organizatora.


§ 7

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

1. Kursantom, którzy ukończyli szkolenie, wystawiane jest stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

  2.Szczegółowe warunki ukończenia danego szkolenia są dostępne na stronie www.adeptus.szkola.pl

3. Kursant, aby otrzymać stosowne zaświadczenie ukończenia szkolenia powinien wykazać się minimum 80% frekwencją.

4.W zależności od szkolenia Kursant powinien przedłożyć wypełniony dziennik praktyk wymaganych w danym szkoleniu. Dziennik praktyk można złożyć maksimum do 6 miesięcy o zakończeniu szkolenia.

5. Kursant wszystkie czynności praktyczne wykonuje na własną odpowiedzialność.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia do chwili uregulowania opłaty za szkolenie w całości.


Rozdział III - Zmiany terminu szkolenia

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub przesunięcia terminu (ów) szkoleń.

  2. Informacje o zmianach przekazywane są w formie telefonicznej lub elektronicznej najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.


Rozdział IV - Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Kursanta

  1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi w formie pisemnej lub e‐mailem na adres biuro@adeptus.szkola.pl

  2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się  data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) Kursantowi przysługuje zwrot wpłaty w całości.

  3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia na mniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu/szkolenia Kursantowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu uiszczonej wpłaty. W porozumieniu z Organizatorem Kursant może dokonać zmiany terminu uczestnictwa w szkoleniu.

  4. W przypadku rezygnacji Kursanta ze szkolenia w trakcie jego trwania Organizator nie zwraca Kursantowi poniesionych kosztów.

  5. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora wpłata zostaje zwrócona w całości


Rozdział V - Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Stosownie do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy,  że Administratorem danych osobowych Kursanta jest Niepubliczny Ośrodek Edukacji Adeptus w Bydgoszczy. Dane osobowe przetwarzane są  wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umów, komunikacji między Kursantem a Organizatorem, przekazywania informacji o działalności Organizatora oraz wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych. Dane nie będą  udostępniane osobom trzecim. Zakres przetwarzania i czas przechowywania wynika z regulacji prawnych.

Zgłaszający się na szkolenie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych z uwagami jak wyżej oraz na nieodpłatną publikację swojego wizerunku w materiałach szkoleniowych i marketingowych Organizatora. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, przesyłając wniosek na adres biuro@adeptus.szkola.pl Można również złożyć skargę do organu nadzorującego.


Rozdział VI – Bezpieczeństwo

1. W ramach bezpieczeństwa zdrowia przedstawiciel Organizatora będzie dokonywać pomiaru ciepłoty ciała Kursantów. Pomiar będzie dokonywany przed wejściem na teren placówki. Jeśli pomiar będzie wynosić 37,5 stopni Celsjusza lub więcej Kursant będzie proszony o powrót do domu. Również w przypadku objawów chorobowych (kaszel, katar) Kursant nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych.

2. W ramach wdrażania obowiązkowych procedur ograniczających rozpowszechnianie się wirusa

CVID-19 podczas zajęć stacjonarnych Kursanci i wykładowcy zobowiązani są do zakrycia nosa i ust poprzez stosowanie przyłbic lub maseczek. Obowiązek ten dotyczy całej placówki Organizatora. Maseczki antysmogowe ( z zaworkami ) nie spełniają norm bezpieczeństwa i jako takie nie będą uznawane jako zabezpieczenie nosa i ust.

3. Podczas zajęć stacjonarnych odległość między ludźmi powinna wynosić minimum 1,5 m.

4. Wymagania mogą ulec zmianie w zależności od wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

5. Organizator w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 zapewnia :

 • codzienne ozonowanie pomieszczeń,

 • oczyszczanie powietrza przez przepływowe lampy UVC,

 • dostęp do środka dezynfekującego do rąk.

Rozdział VII - Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują  przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców z przyczyn od niego niezależnych.

  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Kursantów, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia.

  5. Kursanci ponoszą  pełną  odpowiedzialność  materialną  za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów,   w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem.

  6. Organizator zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć.

  7. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu lub zasad społecznych podczas szkolenia Kursant może być skreślony z listy Kursantów bez zwrotu uiszczonych należności.


Regulamin zatwierdzono dnia 23 sierpnia 2020r.
Hanna Wojciechowska

Dyrektor NOE Adeptus+48 793 669 930, 793 669 927
+48 792 038 514    
biuro@adeptus.szkola.pl
Wyloguj
Wróć do spisu treści