Niepubliczny Ośrodek Edukacji "Adeptus" w Bydgoszczy - Bydgoszcz

Przejdź do treści
Kynoterapeuta (dogoterapeuta)
Alpakoterapia
Kynoterapia i alpakoterapia
Treser psów
Zoopsycholog
Zoopsycholog / Treser psów
Integracja Sensoryczna - szkolenie
Metoda behawioralna
Trening asertywności
Warsztaty Selekcjoner Szczeniąt
Wakacje z psem

Poznaj nas

 

Witamy na stronie Niepublicznego Ośrodka Edukacji "ADEPTUS"


NASZA MISJA

Jak najlepiej zaspokajać potrzeby osób pragnących doskonalić swoją wiedzę i chcących podnosić swoje kwalifikacje.

Pragniemy, by przekazywana wiedza stała się dla Państwa uzupełnieniem lub początkiem doskonałej i ciekawej kariery zawodowej. 

Zdobyte umiejętności pozwoliły na realizację nowych pomysłów, marzeń i pasji. 

Życzymy  Państwu, aby udostępniona przez nas oferta szkoleniowa  spełniła  Państwa oczekiwania i umożliwiła połączenie Państwa  pracy zawodowej z  pasją.


STATUS PLACÓWKI

Nasza kadra i programy edukacyjne zostały zatwierdzone przez Wydział Edukacji UM w Bydgoszczy.

N.O.E ADEPTUS ujęty jest w ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

Niepubliczny  Ośrodek Edukacji ADEPTUS prowadzi zajęcia w formach pozaszkolnych,  umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i  kwalifikacji zawodowych.


FINANSOWANIE KURSÓW PRZEZ URZĄD PRACY

Istnieje  możliwość sfinansowania szkolenia w N.O.E ADEPTUS przez Urząd Pracy.  Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z Urzędu  Pracy obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.

Podstawa  prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i  przeciwdziałaniu bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18).  Szczegółowych informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy.


ZAŚWIADCZENIA ZGODNE Z WYTYCZNYMI MEN

N.O.E. „Adeptus” w Bydgoszczy wydaje zaświadczenia zgodnie z wytycznymi MEN.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu kończącego kurs.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleń w odpowiednich zakładkach strony.REGULAMIN

Regulamin dla uczestników kursów i szkoleń organizowanych przez Niepubliczny Ośrodek Edukcji ADEPTUS w Bydgoszczy dostępny w siedzibie w Bydgoszczy ul. Rysia 2a i w załaczeniu:


Regulamin

dla uczestników kursów i szkoleń organizowanych przez Niepubliczny Ośrodek Edukacji ADEPTUS w BydgoszczyPostanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa zasady i warunki organizacji i uczestnictwa w kursach, szkoleniach, warsztatach, seminariach oraz innych formach szkoleń, zwanych dalej szkoleniami organizowanymi przez Niepubliczny Ośrodek Edukacji ADEPTUS w Bydgoszczy zwany dalej Organizatorem. Szkolenia prowadzone są w salach placówki, jak również w salach, które są wynajmowane przez placówkę. Zajęcia prowadzone są przez osoby, które zostały upoważnione do ich prowadzenia przez Dyrekcję placówki. Oferta edukacyjna jest aktualizowana na bieżąco i udostępniona na stronie internetowej www.adeptus.szkola.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie i do odmowy przyjęcia uczestnika bez podania przyczyny.

 1. Przez użyte w Regulaminie określenia, należy rozumieć:

 1. Organizator – oznacza placówkę niepubliczną - Niepubliczny Ośrodek Edukacji ADEPTUS w Bydgoszczy, która w dniu 25 listopada 2011 roku została wpisana do prowadzonej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pod numerem ES-I-K.5471.3.2011

 2. Szkolenie – oznacza szkolenie organizowane przez Niepubliczny Ośrodek Edukacji Nauczycieli ADEPTUS w Bydgoszczy i wybrane przez uczestnika szkolenia z poniższej listy szkoleń:

 • Szkolenia i kursy doskonalące

 • Kursy kwalifikacyjne

 • Kursy kształcące w obrębie zawodu wpisanego do Rejestru Zawodów i Specjalności na Potrzeby Rynku Pracy MPiPS

 • Warsztaty

 • Seminaria

 • Konferencje

 • Inne formy doskonalenia zawodowego


 1. Uczestnik – oznacza osobę, która podjęła szkolenie, zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

 1. Celem szkoleń jest:

 1. podnoszenie jakości wiedzy ogólnej.

 2. podnoszenie umiejętności.

 3. uzupełnianie kwalifikacji zawodowych.

 4. podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 5. umożliwianie samokształcenia.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu

§ 2

 1. Uczestnik w celu przystąpienia do szkolenia podejmuje następujące czynności:

 1. dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.adeptus.szkola.pl

 2. dokonać wpłaty wpisowego we wskazanym terminie i wnieść opłatę za szkolenie w pełnej wysokości w terminie najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

 3. dostarczyć wymagane dokumenty uprawniające do udziału w szkoleniu najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

 1. Zgłoszenie na szkolenie oznacza akceptację warunków Regulaminu. Zgłoszenia na szkolenie dokonuje się przez dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.adeptus.szkola.pl, w zakładce dla odpowiednio wybranego szkolenia i wysłanie go poprzez aplikację na stronie zwrotnie do Organizatora. Istnieje możliwość wypełnienia formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie w formie pliku i przesłanie go na adres mailowy biura rekrutacji placówki: biuro@adeptus.szkola.pl.

 2. Uczestnikiem szkolenia może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca minimum średnie wykształcenie.

 3. Uczestnikowi może towarzyszyć w szkoleniu jego pies, jeśli taka możliwość przewidziana jest dla danego szkolenia.

 1. Organizator kwalifikuje Uczestnika na szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny.

 2. Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej w formie pliku i przesłanie go na adres mailowy placówki biuro@adeptus.szkola.pl.


(w przypadku wysyłania zgłoszenia na adres mailowy, należy oryginał wydrukować i podpisać, następnie dostarczyć z pozostałymi dokumentami do biura rekrutacji,  

 • odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa szkoły średniej,

 • potwierdzenie wpłaty wpisowego (istnieje możliwość opłaty na pierwszych wykładach), 

Dokumenty prosimy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:


Biuro Rekrutacji, 85-809 Bydgoszcz, ul. Rysia 2a


Biuro rekrutacji czynne w godzinach 8:00 - 12:00. 

 1. W przypadku zakwalifikowania na szkolenie Organizator przesyła Uczestnikowi na wskazany adres elektroniczny potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z danymi do wpłaty na konto oraz plan szkolenia ( w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia).

 2. Pierwszeństwo przyjęcia na listę kandydatów uzależnione jest od kolejności zgłoszeń i wpływu opłaty wpisowej za szkolenie.

 3. Całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu, łącznie z kosztami dojazdu i noclegu ponosi Uczestnik lub instytucja delegująca na szkolenie (WUP, PUP i inne).

  1. Ceny poszczególnych szkoleń określone są w ofercie na stronie internetowej. W chwili składania zgłoszenia Uczestnik wnosi opłatę wpisową określoną w ofercie poszczególnych szkoleń. Opłata wpisowa płatna przy zgłoszeniu na szkolenie w wysokości określonej w ofercie. Wpisowe nie jest zwrotne. Przy dokonywaniu przelewu należy wpisać „KAUCJA Kurs, nazwa kursu, imię i nazwisko”. Wniesienie opłaty wpisowej jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca na liście uczestników szkolenia.

Istnieje możliwość płatności w 2 ratach – na indywidualny wniosek Uczestnika:

 • I rata najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu

 • II rata przed piątym zjazdem.

 1. Dyrekcja placówki zastrzega sobie prawo przyznania specjalnych rabatów cenowych w ramach indywidualnej procedury negocjacyjnej.

 2. Wysyłając zgłoszenie, Uczestnik oświadcza, że zobowiązuje się do wniesienia całości opłaty za szkolenie, oraz że w przypadku rezygnacji z kursu nie będzie ubiegał się o zwrot poniesionych kosztów.

 3. Niewniesienie w całości opłaty za szkolenie w wymaganym terminie upoważnia Organizatora do skreślenia Uczestnika z listy uczestników szkolenia.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia do chwili uregulowania opłaty za szkolenie w całości.

 5. Organizator może wykupić grupowe ubezpieczenie NNW dla Uczestników szkoleń specjalistycznych na czas trwania szkolenia, o czym poinformuje uczestników na pierwszym zjeździe.

 6. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich postanowień Regulaminu do czasu ukończenia szkolenia, a w szczególności w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i dyscypliny szkolenia pod rygorem przerwania szkolenia lub wykreślenia Uczestnika z listy uczestników szkolenia.


Warunki rezygnacji ze szkolenia

§ 3

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu poprzez wysłanie Organizatorowi informacji o rezygnacji e-mailem na adres biuro@adeptus.szkola.pl. Uznaje się doręczenie rezygnacji za skuteczne, gdy Uczestnik otrzyma pisemne potwierdzenie wykreślenia z listy Uczestników. W przypadku braku odpowiedzi w terminie 2 dni roboczych Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem w celu upewnienia się, że e-mail z rezygnacją dotarł do Organizatora.

 2. Wraz z rezygnacją z udziału w szkoleniu, Uczestnik ma prawo domagać się zwrotu wpłaconej opłaty za szkolenie, jeżeli pisemna rezygnacja została doręczona Organizatorowi, nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Zwracana opłata zostanie pomniejszona o kwotę 100 zł (słownie: sto złotych 00\100) kosztów administracyjnych.

 3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, Organizator nie ma obowiązku zwrotu wniesionej przez Uczestnika opłaty za szkolenie.

 4. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnik ma prawo do:

  1. rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu oraz zwrotu pełnej wpłaconej kwoty, lub

  2. odbycia szkolenia w innym terminie, zaproponowanym przez Organizatora, a wpłacona kwota zostanie zaliczona jako opłata za szkolenie.

  1. Wszyscy uczestnicy szkoleń proszeni są o wypełnianie ankiet ewaluacyjnych po odbytym szkoleniu w celu umożliwienia systematycznej analizy jakości prowadzonych szkoleń i metodycznej pracy nad ciągłym ulepszaniem i wzbogacaniem oferty prowadzonych szkoleń i zaspokojeniem potrzeb edukacyjnych związanych z doskonaleniem zawodowym.

  2. Uczestnik może przerwać szkolenie w dowolnym momencie, w takim przypadku Organizator nie zwraca poniesionych przez Uczestnika kosztów.

  3. W uzasadnionych przypadkach Uczestnik może przerwać szkolenie i kontynuować je w ramach szkolenia w tej samej kategorii szkoleniowej w innym terminie, uzasadnione przypadki w rozumieniu Organizatora to zdarzenia losowe i zdrowotne.


Warunki udziału psa w szkoleniu

§ 4

 1. Uczestnikowi w szkoleniu może towarzyszyć jego pies, jeśli opis szkolenia zawiera taką możliwość i uzyska zgodę Organizatora.

 2. W przypadku suki - nie może być to suka w okresie cieczki.

 3. Pies może zostać wprowadzony na zajęcia jeżeli:

 1. jest zdrowy.

 2. posiada aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie

 3. od ostatniego odrobaczenia nie minęło więcej niż 3 miesiące

 4. Uczestnik jest w stanie kontrolować zachowanie psa tak, aby nie absorbował uwagi Uczestnika oraz nie przeszkadzał w zajęciach prowadzącemu i innym uczestnikom

 5. Uczestnik zobowiąże się do sprzątania po psie oraz naprawy szkód wyrządzonych przez psa

 6. Uczestnik zapewni psu odpowiednie warunki udziału w szkoleniu.


Prawa i obowiązki organizatora

§ 5

 1. Organizator zobowiązuje się do:

  1. profesjonalnej organizacji i prowadzenia szkolenia zgodnie z programem szkolenia

  2. wręczenia Uczestnikom odpowiednich dla profilu szkolenia zaświadczeń. Zaświadczenia wydawane są po spełnieniu warunków wynikających z przepisów:

 • pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego

 • pozytywnym zaliczeniu obowiązkowych praktyk zawodowych i dostarczeniu dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyk

 • obecności w szkoleniu w co najmniej 80%

 • wypełnieniu ankiet ewaluacyjnej

 • uregulowaniu wszystkich płatności.

 1. Każde z przeprowadzonych szkoleń podlega ocenie i ewaluacji, na podstawie wypełnionych przez Uczestników szkolenia anonimowych ankiet ewaluacyjnych. Opracowane wyniki ewaluacji są własnością NOE ”ADEPTUS”.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia szkolenia na inny termin z przyczyn losowych i niezależnych od Organizatora. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się w miarę możliwości, w zależności od zaistniałej sytuacji o odwołaniu i przesunięciu szkolenia poinformować Uczestników.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie szkolenia, zmianie terminów zjazdów o czym zobowiązuje się poinformować z wyprzedzeniem Uczestników szkolenia.

 4. Materiały dydaktyczne, prezentacje multimedialne stanowią własność intelektualną Organizatora i zabrania się ich wykorzystywania, kopiowania i udostępniania bez pisemnej zgody Organizatora lub osoby upoważnionej.

 5. Zabrania się nagrywania, fotografowania i filmowania zajęć i materiałów szkoleniowych bez pisemnej zgody Organizatora.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne pozostawione na terenie placówki lub sal wynajmowanych na potrzeby prowadzenia szkoleń, ani za nieszczęśliwe wypadki, które zdarzą się w trakcie szkolenia.


Prawa i obowiązki uczestnika

§ 6

 1. Uczestnik wyraża zgodę na rejestrację i nieodpłatnie wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika szkolenia.

 2. Uczestnik zobowiązuje się postępować zgodnie z Regulaminem i przepisami zawartymi w Ustawie o ochronie zwierząt oraz zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym.

 1. Uczestnik ma obowiązek stosować się do poleceń wydanych przez Organizatora.

 1. Uczestnik ma obowiązek brać udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych.

 2. Organizator ma prawo skreślić kursanta z listy uczestników w momencie, gdy ten opuści 15% zajęć. W przypadku skreślenia z listy Uczestnik nie ma prawa żądać zwrotu opłaty za szkolenie.

 3. Dyrekcja Niepublicznego Ośrodka Edukacji ADEPTUS w Bydgoszczy lub upoważniona osoba może wyprosić ze szkolenia osoby, które nie stosują się do określonych wcześniej zasad i nie przestrzegają norm kultury i zasad pracy w grupie, które wcześniej zostały ustalone.

 4. Uczestnik szkolenia ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody przez siebie i towarzyszącego mu psa.

 5. Ewentualne wnioski i skargi prosimy kierować do Dyrekcji placówki na adres Niepublicznego Ośrodka Edukacji ADEPTUS w Bydgoszczy, ul. Rysia 2a.


Ochrona danych osobowych

§ 7

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Organizator zobowiązuje się nie przekazywać, nie sprzedawać i nie użyczać danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.

 2. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przetwarzanie swoich danych przez Organizatora w celach szkoleniowych oraz bezterminowo w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem/Absolwentem.

 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych przechowywanych w rejestrze Organizatora.


Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Zabronione jest rejestrowanie szkoleń przy pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz bez zgody Organizatora.

 2. W przypadkach, które nie zostały ujęte w treści Regulaminu, Statucie Niepublicznego Ośrodka Edukacji ADEPTUS w Bydgoszczy, decyzję podejmuje Dyrekcja placówki.

 3. Regulamin został zatwierdzony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Organizatora i udostępniony do publicznej informacji i do wglądu w siedzibie placówki. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Po dokonaniu zmian nowa treść Regulaminu dostępna będzie na stronie internetowej Organizatora i w sekretariacie placówki. Zmiany obowiązują od momentu ich ogłoszenia.Regulamin zatwierdzono dnia 28 sierpnia 2018r.

Hanna Wojciechowska – Dyrektor Placówki+48 793 669 930, 793 669 927
+48 792 038 514    
biuro@adeptus.szkola.pl
Wyloguj
Wróć do spisu treści