Regulamin

Niepublicznego  Ośrodka Edukacji  ADEPTUS

Regulamin  dla uczestników kursów i szkoleń organizowanych przez 
Niepubliczny Ośrodek Edukacji Adeptus w Bydgoszczy

Rozdział I - Postanowienia ogólne 

§ 1    Przedmiot Regulaminu  

 1. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i kursach stacjonarnych organizowanych przez Niepubliczny Ośrodek Edukacji Adeptus w Bydgoszczy określa warunki i zasady korzystania z oferowanych usług szkoleniowych. Szczegóły oferty są dostępne na stronie internetowej www.adeptus.szkola.pl
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu/kursie stacjonarnym jest równoznaczne z akceptacją postanowieńniniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Po dokonaniu zmian nowa treść Regulaminu dostępna będzie na stronie internetowej Organizatora i w sekretariacie placówki. Zmiany obowiązują od momentu ich ogłoszenia.

§ 2   Słownik
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

 1. Organizatorze – należy przez to rozumieć Niepubliczny Ośrodek Edukacji Adeptus w Bydgoszczy
 2. Kursancie – należy przez to rozumieć uczestnika szkolenia
 3. Szkoleniu – należy przez to rozumieć dowolną formę kształcenia będącą w ofercie Organizatora;
 4. Platforma szkoleniowa – platforma edukacyjna dostępna dla Kursanta

Rozdział II - Realizacja usług szkoleniowych  
§ 1   Przyjęcie zgłoszenia  

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@adeptus.szkola.pl lub pocztą na adres Organizatora Biuro Rekrutacji NOE Adeptus, 85-157 Bydgoszcz, Biedaszkowo 4. Biuro rekrutacji czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 12:00.
 2. Kursant zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty uprawniające do udziału w szkoleniu najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
 3. Kursant w momencie wysłania zgłoszenia wnosi opłatę wpisową – kaucję określoną w ofercie poszczególnych szkoleń. Kaucja nie jest zwrotna. Przy dokonywaniu przelewu należy wpisać „KAUCJA Kurs, nazwa kursu, imię i nazwisko”
 4. Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty ceny za szkolenie
 5. Na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia/kursu Organizator potwierdza jego rozpoczęcie i drogą e‐mailową przekazuje Kursantom szczegółowe informacje organizacyjne.
 6. Uczestnikiem szkolenia może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca minimum średnie wykształcenie.

§ 2   Cena i warunki płatności  

 1. Cena szkolenia/kursu obejmuje: udział w zajęciach, przeprowadzenie egzaminu w pierwszym terminie, wydanie zaświadczenia, koszt napojów i poczęstunku podczas zajęć. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
 2. Szkolenie mogą być opłacone jednorazowo lub w dwóch ratach - opcja dostępna po uzgodnieniu z Organizatorem.
 3. Wpłaty należy dokonać po potwierdzeniu rozpoczęcia szkolenia przez Organizatora, jednak nie później niż w dniu rozpoczęciem, zaś w przypadku wpłat zaliczkowych – w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Nieuiszczenie opłaty w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia i upoważnia Organizatora do nieświadczenia usług dla Kursanta.
 4. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe: podane na stronie internetowej Organizatora podając w tytule płatności nazwę szkolenia oraz termin rozpoczęcia zajęć.
 5. Kursant upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

§ 3   Uczestniczenie zwierząt w szkoleniach  

 1. Uczestnikowi w szkoleniu może towarzyszyć jego zwierzę, jeśli opis szkolenia zawiera taką możliwość i uzyska zgodę Organizatora.
 2. W przypadku suki - nie może być to suka w cieczce lub drugiej połowie ciąży.
 3. Zwierzę może zostać wprowadzone na zajęcia jeżeli:

§ 4   Szkolenie on-line zasady ogólne  

 1. Wszystkie zjazdy planowane są w formie stacjonarnej jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy prowadzenia kursu lub jego części na online. Decyzję o zmianie trybu nauczania stacjonarnego na on-line podejmuje Organizator na podstawie ważnych przesłanek zewnętrznych. W takim wypadku Kursant otrzymuje na podany adres e-mail informacje niezbędne dla skorzystania ze szkolenia on-line.
 2. W przypadku podania przez Kursanta adresu poczty elektronicznej będącego daną osobową w rozumieniu przepisów Ustawy RODO, Organizator może swobodnie, w tym dla celów opisanych w Regulaminie, dysponować.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania ze szkolenia on-line spowodowane:

Organizator nieodpłatnie udostępnia przestrzeń na platformie, za pomocą której odbywa się szkolenie on-line.   

§ 5   Wymagania techniczne szkolenia on-l​ine 

W celu prawidłowego korzystania ze szkolenia on-line, w zależności od typu szkolenia Kursanci 
powinni dysponować: 

§ 6   Materiały szkoleniowe    

 1. Materiały szkoleniowe przekazywane Kursantowi w ramach szkolenia stanowią treści chronione prawem własności intelektualnej. Kopiowanie na użytek inny niż ten związany z realizacją szkolenia lub publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Organizatora jest zabronione.
 2. Zabrania się nagrywania, fotografowania i filmowania zajęć i materiałów szkoleniowych bez pisemnej zgody Organizatora.

§ 7   Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia    

 1. Kursantom, którzy ukończyli szkolenie, wystawiane jest stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 2. Szczegółowe warunki ukończenia danego szkolenia są dostępne na stronie www.adeptus.szkola.pl
 3. Kursant, aby otrzymać stosowne zaświadczenie ukończenia szkolenia powinien wykazać się minimum 80% frekwencją.
 4. W zależności od szkolenia Kursant powinien przedłożyć wypełniony dziennik praktyk wymaganych w danym szkoleniu. Dziennik praktyk można złożyć maksimum do 6 miesięcy o zakończeniu szkolenia.
 5. Kursant wszystkie czynności praktyczne wykonuje na własną odpowiedzialność.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia do chwili uregulowania opłaty za szkolenie w całości.

Rozdział III - Zmiany terminu szkolenia    

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub przesunięcia terminu (ów) szkoleń.
 2. Informacje o zmianach przekazywane są w formie telefonicznej lub elektronicznej najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

Rozdział IV - Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Kursanta    

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi w formie pisemnej lub e‐mailem na adres biuro@adeptus.szkola.pl
 2.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) Kursantowi przysługuje zwrot wpłaty w całości.
 3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia na mniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu/szkolenia Kursantowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu uiszczonej wpłaty. W porozumieniu z Organizatorem Kursant może dokonać zmiany terminu uczestnictwa w szkoleniu.
 4. W przypadku rezygnacji Kursanta ze szkolenia w trakcie jego trwania Organizator nie zwraca Kursantowi poniesionych kosztów.
 5. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora wpłata zostaje zwrócona w całości

Rozdział V - Przetwarzanie i ochrona danych osobowych   

Stosownie do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy,  że Administratorem danych osobowych Kursanta jest Niepubliczny Ośrodek Edukacji Adeptus w Bydgoszczy. Dane osobowe przetwarzane są  wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umów, komunikacji między Kursantem a Organizatorem, przekazywania informacji o działalności Organizatora oraz wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych. Dane nie będą  udostępniane osobom trzecim. Zakres przetwarzania i czas przechowywania wynika z regulacji prawnych. Zgłaszający się na szkolenie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych z uwagami jak wyżej oraz na nieodpłatną publikację swojego wizerunku w materiałach szkoleniowych i marketingowych Organizatora. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, przesyłając wniosek na adres biuro@adeptus.szkola.pl Można również złożyć skargę do organu nadzorującego.            

Rozdział VI – Bezpieczeństwo    

 1. W ramach bezpieczeństwa zdrowia przedstawiciel Organizatora będzie dokonywać pomiaru ciepłoty ciała Kursantów. Pomiar będzie dokonywany przed wejściem na teren placówki. Jeśli pomiar będzie wynosić 37,5 stopni Celsjusza lub więcej Kursant będzie proszony o powrót do domu. Również w przypadku objawów chorobowych (kaszel, katar) Kursant nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych.
 2. W ramach wdrażania obowiązkowych procedur ograniczających rozpowszechnianie się wirusa CVID-19 podczas zajęć stacjonarnych Kursanci i wykładowcy zobowiązani są do zakrycia nosa i ust poprzez stosowanie przyłbic lub maseczek. Obowiązek ten dotyczy całej placówki Organizatora. Maseczki antysmogowe ( z zaworkami ) nie spełniają norm bezpieczeństwa i jako takie nie będą uznawane jako zabezpieczenie nosa i ust.
 3. Podczas zajęć stacjonarnych odległość między ludźmi powinna wynosić minimum 1,5 m.
 4. Wymagania mogą ulec zmianie w zależności od wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 5. Organizator w ramac