Regulamin

Centrum Edukacji Kynologicznej Kynopark

Regulamin uczestnictwa w zajęciach 
w Centrum Edukacji Kynologicznej Kynopark

 1. Przewodnik podczas pierwszych zajęciach z psem jest zobowiązany do przedstawienia książeczki zdrowia psa z aktualnym wpisem o odrobaczeniu - nie starszym niż 3 miesiące oraz o szczepieniu przeciwko nosówce i parwowirozie – nie starszym niż rok.
 2. Uczestnik szkolenia odpowiada za przyprowadzone osoby towarzyszące (w tym nieletnich), a także za wszelkie wyrządzone przez nie szkody.
 3. Na zajęcia psy wprowadzane są na smyczy.
 4. Na zajęciach psy mogą zostać zwolnione ze smyczy, tylko jeśli trener prowadzący zajęcia wyrazi na to zgodę.
 5. Podczas zajęć zabronione jest jakiekolwiek działanie powodujące ból lub/i stres zwierzęcia.
 6. Podczas zajęć zabronione jest prowadzenie psów na kolczatce, łańcuszku lub obroży zaciskowej.
 7. Opiekun zobowiązany jest każdorazowo do sprzątania po swoim psie.
 8. Psy podczas zajęć znajdują się pod opieką swoich opiekunów. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada jego przewodnik.
 9. Wyposażenie Centrum przeznaczone jest wyłącznie do używania przez psy, tylko pod kontrolą trenera prowadzącego zajęcia.
 10. W zajęciach grupowych nie mogą uczestniczyć suki w okresie cieczki oraz w drugiej połowie ciąży.
 11. W przypadku zajęć indywidualnych jeśli opiekun zgłosi swoją nieobecność przynajmniej 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć, zostaną one przesunięte na inny termin. W innym wypadku zajęcia traktowane są jako przeprowadzone.
 12. W przypadku zajęć grupowych nie ma możliwości przesuwania terminów spotkań ani odrabiania nieobecności.
 13. Niezgłoszona przez opiekuna przerwa w szkoleniu dłuższa niż 3 miesiące traktowana jest jako rezygnacja ze szkolenia.
 14. Materiały multimedialne z zajęć mogą zostać nieodpłatnie wykorzystane w celach marketingowych.
 15. Centrum Edukacji Kynologicznej Kynopark nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i prawnej za szkody powstałe podczas szkoleń. Wszystkie osoby uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 16. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.