RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny. 
 
Kategorie przetwarzanych danych 
 
Przetwarzamy adres e-mail użytkownika oraz dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie udostępni, w tym imię, nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane wykształcenia, dane doświadczenia zawodowego, zdjęcia, adres protokołu internetowego i inne dane wprowadzone przez użytkownika. Fotografie nie są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości i w tym zakresie nie są danymi szczególnych kategorii. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych. 
 
Okres przechowywania danych osobowych 
 
Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe są przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. 
 
Cel i zakres przetwarzania danych osobowych 
 
Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w procesach rekrutacyjnych Niepublicznego Ośrodka Edukacji Adeptus w Bydgoszczy. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika zgody wyrażonej podczas wypełniania formularzy zgłoszeniowych. Dane mogą być wykorzystywane w procesach rekrutacyjnych.
Prawa osoby, której dane dotyczą Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 
Administrator danych: 
 
Niepubliczny Ośrodek Edukacji Adeptus z siedzibą w Bydgszczy, Biedaszkowo 4, 
email: biuro@adeptus.szkola.pl